Adatkezelési tájékoztató

Csáki Dávid Zoltán E.V. (székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 67-81. H. lph. 2/9., adószám: 67159369-1-42, statisztikai számjele: 67159369855923101, EV nyilvántartási szám: 43738286), mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) online oktatási tevékenység, tanfolyamok szervezésével kapcsolatban kezeli a megrendelők (továbbiakban: Megrendelő) személyes adatait, kizárólag az igénybe vett szolgáltatások teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében. Az Adatkezelő olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a Megrendelő fent megjelölt tevékenységek végzésével kapcsolatosan kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1173 Budapest, Pesti út 67-81. H. lph. 2/9.

Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon: +36 70 881 8822
E-mail: info@datakepzes.hu

A Datakepzes.hu weboldal tárhelyszolgáltatója:
RACKFOREST Zrt.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11.5. em. B05001.
Adószám: 32056842-2-41
Telefonszám: +36 1 211 0044
E-mail: info@rackforest.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint az érintett hozzájárulása. Továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései a számlakibocsátás tekintetében.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az Ügyfél a fenti tevékenységek vonatkozásában – külön nyilatkozattal – kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatok kezeléséhez.

Az érintettek köre: szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő, hírlevélre feliratkozók

Az adatgyűjtés célja:

 • oktatási szolgáltatás nyújtása
 • szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó számlázás
 • hírlevél kiküldése

Kezelt adatok köre:

Általános adatok:

 • Név
 • E-mail cím

Számlázáshoz szükséges adatok:

 • Számlázási név
 • Számlázási cím
 • E-mail cím
 • Levelezési cím
 • Adószám

FAR bejelentéshez szükséges adatok („2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről”):

 • Legmagasabb iskolai végzettsége
 • Viselt neve
 • Születési neve
 • Anyja neve
 • Születési ország
 • Születési helye
 • Születési ideje
 • E-mail címe
 • Magyarországi lakcímmel nem rendelkező nem magyar állampolgár

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Adatkezelő munkatársai és erre szerződött partnerei. 

 • A hirlevél és egyéb e-mailek küldésére a Brevo hirlevélküldő szoftvert használjuk, aminek a GDPR tájékoztatója ITT érhető el. 
 • A Google form-os kérdőívek adatai a Google rendszerében kerülnek tárolásra, aminek adatvédelmi és általános szerződési feltételei ITT olvashatók. 
 • Az adatok összesítése Microsoft OneDrive illetve Sharepoint felületeken történik, aminek adatvédelméről ITT található bővebb információ.

Az adatkezelés időtartama: Személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig kezeli. A hírlevélről történő leiratkozást követően 15 napon belül a személyes adatok törlésre kerülnek.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Adatkezelő az Ügyféllel kapcsolatban nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve a rendelkezésre álló személyes adatok alapján a Megrendelőről profilt nem alkot.

Adatkezeléssel összefüggésben a Megrendelőt megillető jogok:
A Megrendelő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és kiegészítését. A Megrendelő kérésére, illetve meghatározott feltételek fennállása esetén az Adatkezelő törli a Megrendelő személyes adatait vagy korlátozza azok kezelését.
A Megrendelő meghatározott esetekben élhet adathordozhatósághoz való jogával, és tiltakozhat személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen.
A Megrendelő jogosult visszavonni hozzájárulását az adatkezeléshez.
Hírlevél tekintetében külön leiratkozási lehetőség van minden esetben a hírlevél alján található leiratkozás link használatával.
Az Adatkezelő a fentiek tekintetében benyújtott kérelemre annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Megrendelő kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

A szolgáltatás alapfeltétele a szerződéses jogviszony és az adójogszabályok szerinti számlázási adatok kezelése, így a megadott személyes adatok egy része jogérvényesítéshez és hatóság felé való elszámoláshoz szükséges, így jogi kötelezettség teljesítéséhez jogos érdek alapján kezelhető, ezek törlése nem kérhető alanyi jogon.

Megrendelő a jogait a következő módokon érvényesítheti:
Adatkezelő székhelyére küldött postai küldemény vagy Adatkezelő elektronikus levelezési címére küldött e-mail üzenet útján, továbbá Adatkezelő telefonos elérhetőségén.

Ha a Megrendelő nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletéről, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényről itt olvashat: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Scroll to Top